Bildungsdirektion Kanton Zürich-Volksschulamt Plani mësimor kornizë Informatë për prindër Fletëparaqitje për regjistrim MINISTRIA E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË SË KOSOVËS Kurrikula e shkollës shqipe të  mësimit plotësues në DiasporëDonacionet & Anëtarsimi

 1. Kultura shqiptare NIVELI I

 2. Letërsi shqiptare NIVELI I

 5. Një botë për të gjithë NIVELI I

 3. Libër i gjuhës NIVELI I

 4. Unë dhe të tjerët NIVELI I

7. Puna dhe koha e lirë NIVELI I

 6. Paraabetare NIVELI I

 1. Letërsi  shqiptare NIVELI II

 2. Puna dhe koha e lirë NIVELI II

5. Një botë për të gjithë NIVELI II

 3. Unë dhe të tjerët NIVELI II

4. Gjuha shqipe NIVELI II

 6. Shqiptarët NIVELI II

Këtu mund të shkarkohen të gjitha librat për tri nivelet Tekstet për nivelin e dytë: Tekstet për nivelin e parë:

 1. Gjuha shqipe NIVELI III

 2. Puna dhe koha e lire NIVELI III

5. Shqiptarët NIVELI III

 3. Një botë për të gjithë NIVELI III

4. Letërsia shqiptare NIVELI III

 6. Unë dhe të tjerët NIVELI III

Tekstet për nivelin e tretë: