Bildungsdirektion Kanton Zürich-Volksschulamt Plani mësimor kornizë Informatë për prindër Fletëparaqitje për regjistrim MINISTRIA E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË SË KOSOVËS Kurrikula e shkollës shqipe të  mësimit plotësues në DiasporëDonacionet & Anëtarsimi


 PARAPËRGATITJE PËR TEMËN ATDHEU PËR MËSIMINPLOTËSUES PËR TË TRI NIVELET


  Shqipëri, Durrës, korrik 2007


  Seminari për mësimin plotësues në mërgatë                       
          Plani mujor i punës                              Emri:____________________      


  

         Hyrje


  Disa veçori të mësimit plotësues


Nxënësit


• Grupmosha të ndryshme

• Nivele të ndryshme brenda një grupmoshe

• Prejardhje të ndryshme sociale

• Rreth multikulturor

• Nivele të ndryshme gjuhësore


Mësuesit


•  Mungesa e dorës së shtetit

• Arsimim i mëhershëm i cili nuk i përgjigjet veçorive të mësimit plotësues

• Ndjekje e pamjaftueshme e seminareve për përsosje profesionale


Struktura e mësimit


• Hyrja/Motivimi       

• Përpunimi/Veprimi

• Reflektimi/Rezultati


Hapat gjatë parapërgatitjes


• Marr nga Kurrikuli objektivat e dhëna dhe njësitë tematike

• Konfrontohem me përmbajtjen dhe e sjell atë në raport me nxënësit

• Formuloj qëllimet për orët mësimore si dhe qëllimet më të imta

• Planifikoj hapat veprues, aktivitetet e nxënësve dhe format sociale

• Vë në dispozicion materialet dhe mjetet tjera audiovizuele

• Mendohem për mundësitë kontrolluese


Tema Atdheu, niveli i parë


• Atdheu im

• Vendlindja, Libri Gjuha shqipe 2, faqe 13

• Lojë rebus (harta e Atdheut)

• Shqipëria dhe shqiptarët Abetare, faqe 153

• Flamuri magjik, libri Gjuha shqipe 2, f. 43

• Vizatimi i flamurit, sipas skemës së dhënë

• Poezia Flamuri ynë, Libri klasa 2

• Poezia Vargje për atdheun, Libri klasa 2

• Muzikë Këngë për flamurin, Abetare

• Kështjella, tregim me figura, Libri Gjuha shqipe dhe leximi 4 faqe 120

• Shqiponja, tregim, Libri Gjuha shqipe dhe leximi 4, faqe 118

 

Tema Atdheu, niveli i dytë


• Atdheu im

• Ekskursioni, Libri Leximi 2, faqe 12

• Flasim për vendlindjen, Gjuha shqipe 3, faqe 83

• Genti dhe Roma, lexim historik, Libri klasa 4,

• Mëmëdheu, poezi, Libri klasa 5, faqe 20

• Flamuri i Shqipërisë, Abetare, faqe 167

• Dashuri për vendin Libri i klasës 4, faqe 6

• 28 Nëntori 1912, lexim historik, Libri klasës 4, faqe 74

• Një udhëtim imagjinar, Libri Dritaret e mia, faqe 49

• Vizatim, pamje nga Atdheu

• Kënga „Jem Kosova, jem Shqipëria“


Tema Atdheu, niveli i tretë


• Atdheu im

• Gjyshi dhe nipi Dardan, Shkollë e jetë 4, faqe 92

• Mirë se erdhe Skënderbe, Libri 3, faqe 21

• Shpallja e Pavarësisë dhe Ismail Qemali, Shkollë e jetë 5,

• Ballkani dhe shqiptarët, Shkollë e jetë, faqe 82

• Ti Shqipëri më jep nder, Libri 5, faqe 7

• Republika e Shqipërisë, Shkollë e jetë 6

• Thellim: Republika e Shqipërisë

• Jem Kosova, jem Shqipëria, këngë

• Lavdërimi i Atdheut, Lukiani, Libri 5, faqe 43

• Atdheu, poezi, Ilirian Zhupa Libri 6, faqe 216


Pamje nga mësimi plotësues


                                                                   

•  Forma individuale në mësim

•  Detyra të niveleve të ndryshme       

   (diferencim i mbrendshëm)


Puna në çift


Gramatikë


Të mësuarit zbulues


__________________________________________

| LAPSH | Seminari i mbajtur në Durrës | Korrik  2007 |